Xapp, gevestigd aan Ruitenborghstraat 71, 7721 BC Dalfsen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

xapp.nl
kindercasting.nl
secure.kindercasting.com
Ruitenborghstraat 71
7721 BC
Dalfsen
0529430249

Bjorn Zillen is de Functionarissen Gegevensbescherming van Xapp. Hij is te bereiken via info@xapp.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Xapp verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Foto’s (voor het online toegankelijke profiel van uw zoon of dochter)
– Gegevens over uw activiteiten op onze website via Google analytics
– Internetbrowser en apparaat type via Google analytics
– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Xapp verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Burgerservicenummer (BSN) (voor communicatie naar de arbeidsinspectie
– Ras/afkomst, i.v.m. opdrachten kan hiernaar gevraagd worden.
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kindercasting@xapp.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Xapp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U de mogelijkheid te bieden een online-profiel aan te maken
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het afhandelen van uw betaling of vergoeding
– Verzenden van onze nieuwsbrief met informatie over producten en diensten
– Xapp analyseert uw gedrag op de website via google analytics om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. m.b.t. google Analytics: een bewerkersovereenkomst is gesloten, er is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres en ‘gegevens delen’ is uitgezet. Wordfence beschermt onze website met een firewall, hiervoor word uw IP-adres gebruikt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Xapp neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Xapp) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Xapp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie)
Gegevens m.b.t. Workshop/fotoshoot:
-persoonsgegevens > Bewaartermijn > 4 jaar
-Adres > Bewaartermijn > 4 jaar Reden: incidenteel contact opnemen voor een castingopdracht of nieuwsbrief
-Gemaakte foto’s in het kader van de fotoshoot > Bewaartermijn > onbepaalde tijd: Reden toekomstige zending op verzoek van ouders

Gegevens m.b.t. online profiel / database Xapp kindercasting
persoonsgegevens > Bewaartermijn > tot een kind op verzoek van u of door ons wordt uitgeschreven
Adres > Bewaartermijn > tot een kind op verzoek van u of door ons wordt uitgeschreven
Profiel-foto’s > Bewaartermijn > tot een kind op verzoek van u of door ons wordt uitgeschreven
Profielgegevens > Bewaartermijn > tot een kind op verzoek van u of door ons wordt uitgeschreven

Gegevens m.b.t. administratie
Persoonsgegevens en adres na het uitvoeren van een opdracht > Bewaartermijn> voor onbepaalde tijd, Reden: gegevens m.b.t. contracten voor opdrachten en (ouders van) kinderen worden bewaard om toe te zien op de toekomstige naleving er van.

Delen van persoonsgegevens met derden

Xapp verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Bij een casting voorstel van ons aan een opdrachtgever worden foto’s verstrekt en gegevens m.b.t. de uiterlijke kenmerken van uw kind. Namen worden niet doorgegeven (uw kind krijgt een anoniem nummer), de woonplaats wordt niet doorgegeven, de provincie waar de woonlocatie zich bevind kan wel worden doorgegeven.
Bij een casting opdracht worden contactgegevens na overleg en goedkeuring van de ouder, aan de opdrachtgever verstrekt i.v.m. het aanvragen van de ontheffing kinderarbeid.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Xapp gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Xapp gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden voor zoekmachineoptimalisatie.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Xapp en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@xapp.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Xapp wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Xapp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@xapp.nl

Foto’s gemaakt tijdens activiteiten van Xapp

Tijdens de uitvoering van een activiteit (bijvoorbeeld een workshop of castingopdracht) kunnen er foto’s of video’s gemaakt worden voor promotionele/informatieve doeleinden van alle onderdelen van Xapp (Zomerkampen, jeugdtheaterscholen, kindercasting). Deze foto’s kunnen worden gebruikt op onze internet-sites, onze socialmedia-platforms, ons drukwerk of andere uitingen. Op deze manier laten wij de buitenwereld zien wat we doen. U kunt vooraf aangeven dit wel of niet toe te staan. U kunt ook achteraf een verzoek tot verwijdering / stoppen van gebruik van een foto of video, die op deze manier is ingezet, sturen naar info@xapp.nl.

Door nieuwe wetgeving of andere omstandigheden zullen wij onze privacyverklaring zo nu en dan aanpassen.
Deze pagina toont altijd de laatste versie. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 24 mei 2018.

Xapp KinderCasting kindercasting- en kindermodellenbureau gespecialiseerd in het casten, regisseren, begeleiden van kinderen voor film, televisie, theater en grote evenementen. kindermodellen. Nederland en België